nen1010

Dit jaar is de meest recente editie van de nationale laagspanningsnorm NEN 1010 verschenen. Deze nieuwe norm sluit weer helemaal aan bij de eisen in de wereldwijde normreeks IEC 60364, waarover de afgelopen jaren ook binnen de Europese Unie overeenstemming is bereikt. Ook regelgeving ten aanzien van toepassen overspanningsbeveiliging (SPD’s) ligt vastgelegd binnen NEN1010:2015.

Wat is hierin nieuw?

Bij DEEL 1 Fundamentele uitgangspunten staat:

131.6 Beveiliging tegen spanningsverstoringen en maatregelen tegen elektromagnetische invloeden
131.6.1 Personen, levende have en bezittingen moeten zijn beschermd tegen het gevaar voor verwonding of schadelijke effecten als gevolg van een defect tussen stroomketens gevoed door verschillende spanningen.
131.6.2 Personen, levende have en bezittingen moeten zijn beschermd tegen het gevaar voor verwonding of schade als gevolg van overspanningen, zoals de overspanningen die worden veroorzaakt door atmosferische ontladingen of schakelhandelingen.
OPMERKING Voor bescherming tegen directe blikseminslag zie NEN-EN-IEC 62305-reeks.

Rubriek 443 Beveiliging tegen overspanningen van atmosferische oorsprong of als gevolg van schakelhandelingen behandelt de beveiliging van elektrische installaties tegen transiënte overspanningen van atmosferische oorsprong die worden overgebracht door het voedende net en tegen overspanningen als gevolg van schakelhandelingen.
Ook is bij 443.2 classificatie van stoothoudspanningcategorieënopgenomen, dit is in directe relatie met de zogenaamde restspanning.

In Rubriek 534 Beveiligingstoestellen tegen overspanning is de gehele keuze en manier van installeren van SPD’s opgenomen!
Hier wordt tevens in rubriek 534.2.9 Aansluitleidingen de  manier van installeren in verdeelinrichtingen omschreven.
schermafbeelding-2015-11-09-om-14-44-03
Eindelijk biedt de NEN1010 belangrijke richtlijnen ten aanzien van overspanningsbeveiliging in de traditionele AC installatie én bij 712 Fotovoltaïsche systemen richtlijnen ten aanzien van PV.

Bij Mulhuyzen Bliksembeveiliging BV bent u aan het juiste adres voor informatie inzake het op de juiste manier selecteren én installeren van SPD’s overeenkomstig NEN1010:2015.